Tel: 611 5000
Ana Sayfa

Organizasyon

 

Teftiş ve İnceleme Kurulu Başkanlığı

Teftiş ve İnceleme Kurulu, Bankaya ilaveten Merkez Bankası Yasası, Bankalar Yasası ve diğer mevzuatla Bankaya denetim görev ve yetkisi verilen konularda, birimlerin görevleriyle ilgili görüş ve önerileri de dikkate alarak hazırlanacak dönemsel programlar çerçevesinde 39/2001 sayılı Bankalar ve 41/2008 sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri (UBB) Yasaları altında faaliyet gösteren bankalar ve UBB’ler nezdinde özel ve genel denetim ve incelemeler yapmaktadır.

 

Bankacılık Düzenleme ve Gözetim Müdürlüğü

Bankacılık Düzenleme ve Gözetim Müdürlüğü, bankacılık mevzuatı ile ilgili yasa, yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenlemeleri hazırlamak, Merkez Bankası denetim ve düzenlemelerine tabi olan kuruluşların uyacakları muhasebe standardı ve düzenlemek zorunda oldukları mali tablo ve raporlar ile bunların yayımlanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek, söz konusu kuruluşlardan dönemler itibarıyla alınacak bilgi ve belgeleri tespit etmek, incelemek, analiz yapmak ve bu kuruluşların mevzuata uygun biçimde çalışıp çalışmadıklarını izlemekle görevlidir. Bağımsız denetim kuruluşlarının denetimle ilgili raporlarının değerlendirilmesi, gözetim sonuçlarının karşılaştırılması, uygulanacak kriterlerin ve bunlar için gerekli bilgilerin saptanması ve raporlanması, gözetimle ilgili erken uyarı sistemlerini geliştirmesine ilaveten UBB mevzuatı ile ilgili düzenlemelerin yapılması ve UBB’lerin kuruluş ve faaliyet izni işlemlerinin yapılması da bu Müdürlüğün görevleri arasında yer almaktadır.

 

Bankacılık Hizmetleri Müdürlüğü

Bankacılık Hizmetleri Müdürlüğü, reeskont kredilerinin kullandırma şekliyle ilgili esas ve usuller ile Merkez Bankasınca yapılacak her türlü bankacılık işlemlerinde uygulanacak komisyon, ücret ve masraflarla ilgili düzenleme çalışmaları yapar. Müdürlük, ödeme araçlarının ve takas işlemlerinin geliştirilmesi işlerine ilaveten reeskont kredilerine ilişkin işlemleri de yapar. Yasal karşılıklar ile ilgili işlemleri yürütmek ve Risk Merkezi kanalıyla bankalar ve kredi vermek amacıyla kurulmuş diğer kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini merkezileştirerek rapor hazırlamak ve bu kurumlara geri bildirim sağlamak üzere yapılan işlemleri yürütmek de Müdürlüğün görevleri arasındadır.

 

Araştırma ve Fon Yönetimi Müdürlüğü

Araştırma ve Fon Yönetimi Müdürlüğü, yurt içi ve uluslararası döviz, para, altın, menkul kıymetlerle ilgili işlemler ilaveten yurt dışı bankalarla muhabirlik ilişkilerini yürütmektedir. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı ekonomik ve finansal gelişmelerin takip edilmesi, açık piyasa ile döviz ve efektif piyasalarında işlem yapılması, Bankanın uluslararası kuruluşlar ile kurumsal ilişkilerinin düzenlenmesi, ekonomik ve mali konularda araştırma yapılması, Bankanın faaliyetleri ile para ve kredi politikaları hakkında rapor hazırlanması, bankacılık işlemlerinde uygulanacak faizlerle ilgili çalışma yapılması, kredi limitleri ve faiz oranları ile reeskont ve avans faiz oranlarının duyurulması, istatistiki verilerin derlenmesi ve yayımlanması Müdürlüğün görevleri arasında bulunmaktadır.

 

Muhasebe ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Muhasebe ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Bankanın muhasebesinin yönetimi, idari ve mali işlerinin yürütülmesi ve bilgi işlem hizmetlerinin sağlanmasıyla görevlidir. Bu bağlamda, Bankanın hesap planını, bilançosunu, gelir tablosunu, envanter cetvellerini, mali yıl bütçesini ve diğer vaziyetleri hazırlar. İdari ve mali işler kapsamında Bankanın mal ve hizmet alım-satımı ile ihale, haberleşme, arşiv, güvenlik, iç hizmet işlerini yerine getirir, personelin maaş ve ücretleriyle ilgili ödeme ve tahsilat işlemlerini yapar ve özlük işlerini yürütür. Ayrıca, bilgi ve iletişim sistemleri alanındaki teknolojik gelişmeleri takip etmek, ilgili stratejileri oluşturmak, bilişim sistemleri için uygun donanım, yazılım, iletişim sistemleri ve diğer unsurların temini, kurulumu, işletimi ve bakımını yapmak, bilişim sistemleri ve hizmetlerinin sürekliliğini sağlayacak tedbirleri almak, bilgi sistemleri konusunda kullanıcıları eğitmek ve gerekli desteği sağlamak Müdürlüğün görevleri arasındadır.

 

Merkez Şube Müdürlüğü

Bankanın Merkez Şubesi, Banka Kanunu, tüzük, tebliğ, yönetmelikler ile Başkanlık ve birimler tarafından verilecek talimatlar uyarınca kredi, kambiyo, cari hesap, takas ve vezne işlemlerini yürütmekle görevlidir.